tietosuojakäytäntö

  1. Yleiset säännökset

1.1. Tässä tietosuojakäytännössä esitetään periaatteet, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista. Rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja. RentBull OÜ (jäljempänä ’tietojen käsittelijä’).

1.2. Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja henkilötietojen käsittelijä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Tietojen käsittelijä noudattaa lainsäädännössä vahvistettuja tietojenkäsittelyn periaatteita, mukaan lukien henkilötietojen käsittely laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaisesti.

  1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa henkilötietojen käsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida henkilötietoja, jotka rekisteröity suoraan tai välillisesti jakaa henkilötietojen käsittelijän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolta tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan tietojen käsittelijälle viipymättä kaikista annettujen tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rekisteröity antaa väärää tietoa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

  1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Käyttötilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta. a), b), c) ja f):

  1. (a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. (b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn myötävaikutuksella tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimien suorittamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. (c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;
  4. (f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos nämä edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä käsitellään:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – Verkkokaupan palvelujen toiminnan varmistaminen.

Enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta

Enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito.

Enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi

Enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.

3.5. Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille sekä siirtopalveluja tarjoaville yrityksille Tietojen käsittelijä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tietojen käsittelijä toimittaa maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot Maksekeskus AS:lle.

3.6. Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan toteutettava organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Henkilötietojen käsittelijä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuvan ajan, kuitenkin enintään 7 vuotta.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen seuraavassa osoitteessa. www.rentbull.ee

4.6. Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle suojellakseen oikeuksiaan.

  1. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 29. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, Viron tasavallan henkilötietolain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Tietojen käsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja kokonaan tai osittain ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivustolla. www.rentbull.ee kautta .

Shopping Cart