Privātuma politika

  1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šī privātuma politika regulē personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu. Personas datus vāc, apstrādā un glabā datu apstrādātājs RentBull

1.2. Privātuma politikas izpratnē datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā datu apstrādātājs.

1.3. Privātuma politikas izpratnē klients ir ikviens, kurš datu apstrādātāja tīmekļa vietnē pērk preces vai pakalpojumus.

1.4. Datu apstrādātājs ievēro tiesību aktos noteiktos datu apstrādes principus, tostarp apstrādā personas datus likumīgi, godīgi un droši. Datu apstrādātājs var apstiprināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu nosacījumiem.

  1. Personas datu vākšana, apstrāde un glabāšana

2.1. Ievāktie apstrādātie un glabātie personas dati tiek vākti elektroniski, galvenokārt izmantojot apstrādātāja vietni un e-pastu.

2.2. Kopīgojot savus personas datus, subjekts apstrādātājam piešķir tiesības vākt, kārtot, izmantot un pārvaldīt personas datus, kas, pērkot preces vai pakalpojumus, tīmekļa vietnē tiek kopīgoti privātuma politikā noteiktajos nolūkos.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par precīzu, pareizu un pilnīgu datu sniegšanu. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Subjektam ir pienākums nekavējoties informēt apstrādātāju par sniegto datu izmaiņām.

2.4. Apstrādātājs neuzņemas atbildību par kaitējumu subjektam vai trešajām personām, kas radies tādēļ, ka subjekts ir sniedzis nepatiesu informāciju.

  1. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu apstrādātājam ir tiesības apstrādāt šādus subjekta personas datus

3.1.1. Vārds un uzvārds

3.1.2. Dzimšanas vieta

3.1.3. Tālruņa numurs

3.1.4. E-pasta adrese

3.1.5. Piegādes adrese

3.1.6. Bankas konta numurs

3.1.7. Norēķinu kartes dati

3.2. Papildus iepriekš minētajam apstrādātājam ir tiesības par klientu ievākt datus, kas ir pieejami publiskajos reģistros.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkti. a), b), c) ja f):

  1. a) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
  2. b) Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
  3. c) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
  4. f) Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Personas datu apstrāde neatbilstoši apstrādes nolūkam:

3.4.1. Apstrādes mērķis — pasūtījuma apstrāde

Datu glabāšanas maksimālais ilgumslikumā norādītais termiņš

3.4.2. Apstrādes mērķis — e-veikala pakalpojumu funkcionēšanas nodrošināšana

Personas datu glabāšanas maksimālais ilgums — likumā norādītais termiņš

3.4.3. Apstrādes mērķis — klientu pārvaldība

Personas datu glabāšanas maksimālais ilgums — likumā norādītais termiņš

3.4.4. Apstrādes mērķis — finanšu darbība, grāmatvedība

Personas datu glabāšanas maksimālais ilgums — likumā norādītais termiņš

3.4.5. Apstrādes mērķis — mārketings

Personas datu glabāšanas maksimālais ilgums — likumā norādītais termiņš

3.5. Apstrādātājam ir tiesības kopīgot klienta personas datus ar trešajām personām, piemēram, pilnvarotiem datu apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjeru uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas nodrošina pārsūtīšanas pakalpojumus. Apstrādātājs ir atbildīgais personas datu apstrādātājs. Dati tiek pārsūtīti pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, datu apstrādātājs īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3.7. Apstrādātājs glabā subjekta datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 7 gadus.

  1. Datu subjekta tiesības

4.1. Subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un iepazīties ar tiem.

4.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.

4.3. Datu subjektam ir tiesības papildināt vai labot neprecīzus datus.

4.4. Ja apstrādātājs apstrādā subjekta personas datus, pamatojoties uz subjekta piekrišanu, subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

4.5. Lai īstenotu tiesības, datu subjekts var sazināties ar e-veikala klientu atbalsta dienestu šeit: www.rentbull.ee

4.6. Lai aizsargātu savas tiesības, datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.

  1. Gala nosacījumi

5.1. Šie datu aizsardzības nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK/EK (Vispārīgā regula par personas datu aizsardzību), Igaunijas Republikas personas datu aizsardzības likums, kā arī Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti.

5.2. Datu apstrādātājam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt datu aizsardzības nosacījumus, par izmaiņām paziņojot datu subjektiem ar tīmekļa vietnes www.rentbull.ee starpniecību.

Shopping Cart