Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Dabartinė privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Asmens duomenis renka, apdoroja ir saugo duomenų tvarkytojas „RentBull OÜ“.

1.2. Privatumo politikos prasme duomenų subjektas yra klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų tvarkytojas.

1.3. Privatumo politikos prasme klientas yra bet kuris asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas iš duomenų tvarkytojų svetainės.

1.4. Duomenų tvarkytojas laikosi teisės aktuose numatytų duomenų tvarkymo principų, be kita ko, tvarko asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Duomenų tvarkytojas gali patvirtinti, kad asmens duomenys buvo tvarkomi pagal teisės aktų nuostatas.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Asmens duomenys, kurie yra renkami, tvarkomi ir saugomi, renkami elektroniniu būdu, daugiausia per duomenų tvarkytojų svetainę ir el. paštą.

2.2. Dalydamasis savo asmens duomenimis, subjektas suteikia tvarkytojui teisę rinkti, tvarkyti, naudoti ir tvarkyti asmens duomenis privatumo politikoje nurodytais tikslais, kuriais dalijamasi perkant prekes ar paslaugas svetainėje.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tikslių, teisingų ir išsamių duomenų pateikimą. Sąmoningas melagingos informacijos pateikimas laikomas Privatumo politikos pažeidimu. Subjektas privalo nedelsdamas informuoti duomenų tvarkytoją apie pateiktų duomenų pasikeitimus.

2.4. Tvarkytojas neprisiima atsakomybės už žalą subjektui ar trečiosioms šalims, padarytą dėl subjekto pateiktos melagingos informacijos.

  1. Klientų asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų tvarkytojas turi teisę tvarkyti šiuos subjekto asmens duomenis:

3.1.1. Vardas ir pavardė

3.1.2. Gimimo data

3.1.3. Telefono numeris

3.1.4. El. pašto adresas

3.1.5. Pristatymo adresas

3.1.6. Banko sąskaitos numeris

3.1.7. Mokėjimo kortelės duomenys

3.2. Be to, kas išdėstyta pirmiau, duomenų tvarkytojas turi teisę rinkti duomenis apie klientą, kurie yra prieinami viešuose registruose.

3.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas, pateiktas 6 skirsnio 1 dalies a, b, c ir f punktuose. a), b), c) ja f):

  1. a) Subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečių tikslų.
  2. b) Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį arba imtis priemonių prieš sudarant sutartį, kai to reikalauja duomenų subjektas.
  3. c) Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad duomenų valdytojas įvykdytų teisinius įsipareigojimus
  4. f) Asmens duomenis tvarkyti būtina esant teisėtam duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesui, nebent toks interesas nusveria duomenų subjekto interesus arba pagrindines teises ir laisves, dėl kurių turi būti saugomi asmens duomenys, ypač jei subjektas yra vaikas.

3.4. Asmens duomenų tvarkymas nesilaikant duomenų tvarkymo tikslo:

3.4.1. Apdorojimo tikslas – užsakymo apdorojimas

Maksimalus duomenų saugojimo terminasįstatymų nustatytais terminais

3.4.2. Tvarkymo tikslas – elektroninės parduotuvės paslaugų funkcionavimo užtikrinimas

Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – pagal įstatyme nurodytus terminus

3.4.3. Tvarkymo paskirtis – klientų valdymas

Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – pagal įstatyme nurodytus terminus

3.4.4. Tvarkymo tikslas – finansinė veikla, buhalterinė apskaita

Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – pagal įstatyme nurodytus terminus

3.4.5. Apdorojimo tikslas – rinkodara

Maksimalus asmens duomenų saugojimo laikotarpis – pagal įstatyme nurodytus terminus

3.5. Duomenų tvarkytojas turi teisę dalytis Kliento asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip įgalioti duomenų tvarkytojai, buhalteriai, transporto ir kurjerių įmonės, taip pat pervežimo paslaugas teikiančios įmonės. Tvarkytojas yra atsakingas asmens duomenų tvarkytojas. Duomenys perduodami įgaliotajam duomenų tvarkytojui „Maksekeskus AS“

3.6. Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, duomenų tvarkytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.7. Procesorius saugo subjekto duomenis, atsižvelgiant į apdorojimo tikslą, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus.

  1. Duomenų subjekto teisės

4.1. Subjektas turi teisę susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir juos peržiūrėti.

4.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.

4.3. Duomenų subjektas turi teisę papildyti arba ištaisyti netikslius duomenis.

4.4. Jei duomenų tvarkytojas tvarko subjekto asmens duomenis remdamasis subjekto sutikimu, subjektas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą.

4.5. Duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti teises, gali kreiptis į elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių www.rentbull.ee

4.6. Duomenų subjektas, siekdamas apginti savo teises, gali pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

  1. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios duomenų apsaugos sąlygos parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo Direktyvos 95/46 / EB / EB (Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas), Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisės ir Estijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų panaikinimas.

5.2. Duomenų tvarkytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti duomenų apsaugos sąlygas, apie pakeitimus pranešdamas duomenų subjektams per interneto www.rentbull.ee svetainę

Pirkinių krepšelis