Nomas nosacījumi

  1. Iznomātais īpašums ir jāatdod tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika nodots iznomātājam.
  2. Ja iznomātajam īpašumam ir trūkumi vai tas neatbilst cenas piedāvājumā atrunātajam, nomniekam ir nekavējoties (bet ne vēlāk kā līdz pasākuma, kam tas nepieciešams, sākumam) jāinformē iznomātājs. a iznomātājs netiek informēts par trūkumiem šajā termiņā, tiek uzskatīts, ka trūkums ir radies nomas laikā un nomnieka pārvaldībā.
  3. Ja trūkums ir radies nomnieka vainas dēļ vai mērķim neparedzētas lietošanas rezultātā, nomniekam ir pienākums atlīdzināt nomas īpašuma remonta vai nomaiņas izmaksas un ar to saistītos izdevumus.
  4. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt priekšapmaksu vai rezervācijas maksu, kas apstiprina rezervāciju un anulēšanas gadījumā nav atmaksājama.
  5. Rēķini tiek izrakstīti vienreiz mēnesī. Nomnieks apņemas samaksāt nomas maksu ne vēlāk kā 14 dienu laikā saskaņā ar iznomātāja izsniegto rēķinu.
  6. Šis līgums tiek uzskatīts par noslēgtu starp pusēm, nomniekam to apstiprinot e-pastā.
Shopping Cart